Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • SİLƏ

  ə. 1) qovuşma, əlaqə; 2) bağ, rabitə; 3) hədiyyə, mükafat. Silei-rəhm qan qohumluğu

  Полностью »
 • SİLİ

  f. şillə, sillə

  Полностью »
 • SİLK

  ə. 1) məftil; 2) iplik, ip; təsbehin ipi; 3) sıra, cərgə, düzüm; 4) yol, məslək; 5) ictimai təbəqə

  Полностью »
 • SİLL

  ə. vərəm

  Полностью »
 • SİLLİ

  ə. vərəmli

  Полностью »
 • SİLM

  ə. barışıq, sülh, asayiş

  Полностью »
 • SİLSİLƏ

  ə. 1) zəncir; 2) bir-biri ilə əlaqəli olub sıra təşkil edən hər bir şey; 3) atadan övlada qədər nəslin sıra ilə yazılan siyahısını göstərən yazı; şəcə

  Полностью »
 • SİLSİLƏCÜNBAN

  ə. və f. bir məclisi, dəstəni idarə edən, həmin məclisin, dəstənin ən bacarıqlısı

  Полностью »
 • SİLSİLƏNAMƏ

  ə. və f. məşhur adamların, hökmdarların nəslən işləri yazılmış kitab

  Полностью »
 • SİLSİLƏVİ

  ə. silsilə kimi, silsiləvari; zəncirvari

  Полностью »
 • SİM

  f. 1) gümüş; gümüş pul; 2) simli musiqi alətlərinin teli

  Полностью »
 • SİMA

  SİMA’1 ə. üz, çöhrə, bəniz. SİMA’2 ə. 1) musiqi dinləmə; 2) sufi dərvişlərin neylə ifa etdikləri zikr

  Полностью »
 • SİMAB

  f. civə

  Полностью »
 • SİMAƏN

  ə. eşitməklə, eşidərək

  Полностью »
 • SİMAXANƏ

  ə. və f. sufi dərvişlərinin təkyəsi

  Полностью »
 • SİMAK

  ə. bir-birinə yaxın iki işıqlı ulduz; ümumiyyətlə işıqlı ulduz

  Полностью »
 • SİMAR

  ə. «səmər» c. meyvələr, barlar; səmərələr

  Полностью »
 • SİMAT

  SİMAT1 ə. 1) süfrə; 2) qonaqlıq, ziyafət, məclis; 3) yemək. SİMAT2 ə. «səmə» c. əlamətlər, nişanlar

  Полностью »
 • SİMBƏDƏN

  f. və ə. bax simbər

  Полностью »
 • SİMBƏR

  f. bax siməndam

  Полностью »
 • SİMƏNDAM

  f. bax siminbədən

  Полностью »
 • SİMƏNDUD

  f. gümüşlə işlənmiş, gümüşlə bəzədilmiş

  Полностью »
 • SİMƏNDUZ

  f. gümüş suyu çəkilmiş, gümüşə tutulmuş

  Полностью »
 • SİMGUN

  f. bax simsar1

  Полностью »
 • SİMHAQ

  ə. sümüyün üstündəki pərdə

  Полностью »
 • SİMİN

  f. 1) gümüş, gümüşdən düzəldilmiş; 2) gümüş kimi ağ və parlaq

  Полностью »
 • SİMİNBƏDƏN

  f. və ə. bax siminbər

  Полностью »
 • SİMİNBƏR

  f. bax simintən

  Полностью »
 • SİMİNSAQ

  f. və ə. baldırı gümüş kimi ağ

  Полностью »
 • SİMİNTƏN

  f. bax simtən

  Полностью »
 • SİMKEŞ

  f. gümüş tel çəkən sənətkar

  Полностью »
 • SİMKEŞXANƏ

  f. gümüş tel çəkilən emalatxana

  Полностью »
 • SİMQƏDR

  f. və ə. gümüş kimi qiymətli; dəyərli

  Полностью »
 • SİMSAR

  SİMSAR1 f. gümüşü, gümüş kimi, gümüş rəngli. SİMSAR2 ə. dəllal, aralıqçı

  Полностью »
 • SİMSARİYYƏ

  ə. dəllal haqqı

  Полностью »
 • SİMTƏN

  f. bədəni gümüş kimi ağ; gözəl bədəni olan

  Полностью »
 • SİMÜ ZƏR

  f. qızıl-gümüş

  Полностью »
 • SİMÜRĞ

  f. qədim İran əsatirində: Əlbürzdə yaşayan böyük bir quş; Zümrüd quşu

  Полностью »
 • SİN

  ə. 1) ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı; 2) «bismillah» ifadəsinin yazıda ixtisarı

  Полностью »
 • SİNA

  ə. sinaməki (bitki)

  Полностью »
 • SİNAN

  ə. mizraq ucu, nizə ucu; süngü

  Полностью »
 • SİNCAB

  f. ağacda yaşayan və qiymətli xəzi olan kiçik heyvan; həmin heyvanın dərisi

  Полностью »
 • SİNCABİ

  ə. sincab rəngində olan

  Полностью »
 • SİNDAN

  f. dəmirçi zindanı

  Полностью »
 • SİNDİD

  ə. baş, qabaqcıl

  Полностью »
 • SİNƏ

  f. döş, bağır, köks. Sinei-məcruh yaralı sinə

  Полностью »
 • SİNƏBƏND

  f. sinə bağı (qadınların sinələrinə taxdıqları bəzək)

  Полностью »
 • SİNƏÇAK

  f. 1) qəlbi yaralı, ürəyi yaralı; 2) m. matəmzədə, yaslı

  Полностью »
 • SİNƏSUZAN

  f. ürəkyandıran

  Полностью »
 • SİNƏZƏN

  f. 1) məhərrəmlikdə sinə vuran; 2) həmin mərasimdə oxunan şeir

  Полностью »