Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • SAHƏT

  ə. açıq yer; meydan

  Полностью »
 • SAHİB

  ə. 1) yiyə; 2) dost, yoldaş, tərəfdar. Sahibi-aləm «dünyanın sahibi» peyğəmbər; sahibi-iman «iman sahibi» dindar; sahibi-hünər bax sahibhünər; Sahibi-

  Полностью »
 • SAHİBBƏSİRƏT

  ə. bax sahibdil

  Полностью »
 • SAHİBCƏMAL

  ə. gözəllik sahibi; camallı, hüsncamallı, gözəl

  Полностью »
 • SAHİBDİL

  ə. və f. bəsirət sahibi, uzaqgörən; düşüncəli, anlaqlı

  Полностью »
 • SAHİBETİBAR

  SAHİBE’TİBAR ə. etibar sahibi; etibarlı, mötəbər

  Полностью »
 • SAHİBƏDL

  ə. ədalət sahibi; ədalətli

  Полностью »
 • SAHİBƏZA

  ə. yas sahibi; yaslı, hüzürlü

  Полностью »
 • SAHİBHÜNƏR

  ə. və f. hünər sahibi; hünərli

  Полностью »
 • SAHİBİSM

  ə. ad sahibi; tanınmış, məşhur

  Полностью »
 • SAHİBKƏMAL

  ə. ağıl sahibi; kamallı, ağıllı

  Полностью »
 • SAHİBKƏŞF

  ə. kəşf edən; tapan, müəllif

  Полностью »
 • SAHİBKİTAB

  ə. Qur’an, İncil və Tövrat kimi dini kitablardan birinə qail olan dindar

  Полностью »
 • SAHİBQİRAN

  ə. 1) Zöhrə və Müştəri eyni bürcdə bir-birinə yaxınlaşdığı zaman doğulan xoşbəxt; 2) keçmişdə Şərqdə böyük hökmdarlara verilən ad // epitet

  Полностью »
 • SAHİBLİVA

  SAHİBLİVA’ ə. «bayraq sahibi» m. başçı, qoşun başçısı

  Полностью »
 • SAHİBMƏNSƏB

  ə. 1) mənsəb sahibi; vəzifəli; 2) zabit

  Полностью »
 • SAHİBMƏSLƏHƏT

  ə. məsləhətçi, müşavir

  Полностью »
 • SAHİBMƏZAQ

  ə. zövq sahibi; zövqlü

  Полностью »
 • SAHİBNƏFƏS

  ə. «nəfəs sahibi» duası qəbul olunan

  Полностью »
 • SAHİBNƏZƏR

  ə. «nəzər sahibi» təravətli, zəkalı; düşüncəli, mərifətli

  Полностью »
 • SAHİBRƏQƏM

  ə. «rəqəm (yazı) sahibi» savadlı

  Полностью »
 • SAHİBSƏRİR

  ə. taxt sahibi; hökmdar, hakim

  Полностью »
 • SAHİBTƏHƏMMÜL

  ə. səbir edən, qatlaşan, dözən

  Полностью »
 • SAHİBTƏRİQƏT

  ə. 1) təriqət başçısı; 2) eyni bir təriqətə inanan

  Полностью »
 • SAHİBÜZZƏMAN

  ə. «zamanın sahibi» bax sahibzəman (1-ci mənada)

  Полностью »
 • SAHİBVƏZARƏT

  ə. nazir vəzifəsi tutan; nazir

  Полностью »
 • SAHİBVÜQUF

  ə. məlumatı olan, agah olan; xəbərdar

  Полностью »
 • SAHİBZƏMAN

  ə. 1) İmam Mehdinin (epitet) adlarından biri; 2) keçmişdə Şərqdə bəzi hökmdarlara verilən epitet

  Полностью »
 • SAHİL

  ə. dəniz, göl, çay kənarı; kənar, qıraq

  Полностью »
 • SAHİLXANƏ

  ə. və f. sahildə yay evi

  Полностью »
 • SAHİLNİŞİN

  ə. və f. sahildə sakin olan, sahildə yaşayan

  Полностью »
 • SAHİLRƏS

  ə. və f. 1) sahilə çatan; 2) m. nicat tapan, xilas olan

  Полностью »
 • SAHİLSƏRA

  SAHİLSƏRA(Y) ə. və f. sahildə yay sarayı

  Полностью »
 • SAHİLSƏRAY

  SAHİLSƏRA(Y) ə. və f. sahildə yay sarayı

  Полностью »
 • SAHİR

  ə. 1) sehr edən; sehirbaz, sehrçi; 2) m. cəzb edən, məftun edən

  Полностью »
 • SAHUR

  ə. yuxusu gəlməmə; yuxusuzluq

  Полностью »
 • SAXTƏ

  f. 1) qəlp, düzəltmə; 2) m. hiyləgər

  Полностью »
 • SAXTƏKAR

  f. 1) qəlp şey qayırmaq, qəlp pul kəsməklə məşğul olan; saxtakar; 2) m. hiyləgər, bic

  Полностью »
 • SAXTƏVÜQAR

  f. və ə. yalandan özünü vüqarlı göstərən

  Полностью »
 • SAİ

  ə. səy edən, çalışan, çalışqan

  Полностью »
 • SAİB

  ə. 1) hədəfi vuran // hədəfə vuran, dəyən; 2) m. məqsədəmüvafiq

  Полностью »
 • SAİBRƏY

  SAİBRƏ’Y ə. düzgün düşüncəli

  Полностью »
 • SAİD

  SAİD1 ə. yuxarı çıxan, yüksəyə qalxan. SAİD2 ə. bilək önü (qolun bir hissəsi)

  Полностью »
 • SAİQ

  SAİQ(Ə)1 ə. sövq edən; sövqedici

  Полностью »
 • SAİQƏ

  SAİQ(Ə)1 ə. sövq edən; sövqedici. SAİQƏ2 ə. ildırım, şimşək. SAİQƏ3 ə. səbəb, keyfiyyət

  Полностью »
 • SAİL

  SAİL1 ə. bax sayil1. SAİL2 ə. bax sayil2. SAİL3 ə. bax sayil3

  Полностью »
 • SAİLİYYƏT

  ə. axıcılıq

  Полностью »
 • SAİM

  ə. oruc tutan, ağzı oruc(lu)

  Полностью »
 • SAİR

  ə. 1) seyr edən, hərəkət edən; yeriyən; 2) keçən, işlənən; 3) başqa, o biri, digər; 4) astronomiyada: səyyarə

  Полностью »
 • SAİS

  ə. bax sayis

  Полностью »