Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • TİB

  ə. gözəl qoxu; ətir; rayihə

  Tam oxu »
 • TİBA

  TİBA’ ə. 1) səciyyə, xüsusiyyət; 2) adət, ənənə

  Tam oxu »
 • TİBAƏT

  ə. 1) çap işi, çapçılıq; 2) mətbəə

  Tam oxu »
 • TİBAQ

  ə. uyğunlaşdırma, uyuşdurma

  Tam oxu »
 • TİBB

  ə. xəstəliklər və onların müalicəsi haqqında elm; təbabət

  Tam oxu »
 • TİBBİ

  TİBBİ(YYƏ) ə. tibbə aid olan, təbabətlə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • TİBBİYYƏ

  TİBBİ(YYƏ) ə. tibbə aid olan, təbabətlə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • TİBİ

  ə. 1) ətirsatan, əttar; 2) ətir hazırlayan, ətir çəkən

  Tam oxu »
 • TİBQ

  ə. müvafiq, uyğun

  Tam oxu »
 • TİBR

  ə. qızıl külçəsi

  Tam oxu »
 • TİBYAN

  ə. açıq ifadə etmə, bəyan etmə

  Tam oxu »
 • TİCARƏT

  ə. alver, alğı-satqı, alış-veriş

  Tam oxu »
 • TİCARƏTGAH

  ə. və f. ticarət yeri, alver yeri; bazar

  Tam oxu »
 • TİCARƏTXANƏ

  ə. və f. bax ticarətgah

  Tam oxu »
 • TİFL

  ə. uşaq, cocuq. Tifli-binəva yazıq uşaq, fağır, cocuq

  Tam oxu »
 • TİFLANƏ

  ə. və f. uşaq kimi, uşaqcasına

  Tam oxu »
 • TİFTİK

  f. 1) zəif keçi yunu; 2) qoyunun baharda qırxılan zərif yunu; 3) sarğı tənzifi

  Tam oxu »
 • TİĞ

  f. 1) qılınc, xəncər; 2) ülgüc. Tiği-abdar sulanmış qılınc; tiği-cəfa’ zülm qılıncı, cəfa xəncəri; tiği-hilal əyri qılınc

  Tam oxu »
 • TİĞBƏND

  f. qılınc bağlayan, qılıncla silahlı

  Tam oxu »
 • TİĞDAR

  f. 1) qılıncla silahlanmış; qılınclı; 2) qılınc saxlayan; silahgəzdirən

  Tam oxu »
 • TİĞZƏBAN

  f. dili qılınc kimi kəsərli, təsirli olan; itidilli

  Tam oxu »
 • TİĞZƏN

  f. qılınc vuran, qılınc çalan

  Tam oxu »
 • TİH

  ə. susuz quru səhra; çöl

  Tam oxu »
 • TİHAL

  ə. dalaq

  Tam oxu »
 • TİLA

  TİLA’ ə. qızıl, altun

  Tam oxu »
 • TİLAKAR

  ə. və f. parça üzərində qızılı tellərlə gül və s. çəkən sənətkar; zərbaz

  Tam oxu »
 • TİLAL

  ə. «təll» c. təpələr

  Tam oxu »
 • TİLAVƏT

  ə. Qur’anı avazla oxuma

  Tam oxu »
 • TİLMİZ

  ə. şagird

  Tam oxu »
 • TİLSİM

  ə. sehr, ovsun

  Tam oxu »
 • TİLSİMGAH

  ə. və f. 1) tilsimli yer; 2) m. çətin keçilən, çıxılmaz yer

  Tam oxu »
 • TİLSİMXANƏ

  ə. və f. bax tilsimgah

  Tam oxu »
 • TİLSİMKAR

  ə. və f. tilsimçi, tilsim quran, tilsim oxuyan, tilsimə salan

  Tam oxu »
 • TİMAR

  f. 1) xəstəyə, heyvana və s. xidmət; 2) keçmişdə əsgərlərə verilən torpaq sahəsi

  Tam oxu »
 • TİMSAH

  ə. tropik ölkələrdə su hövzəsində yaşayan kərtənkələyəbənzər yırtıcı heyvan

  Tam oxu »
 • TİMSAL

  ə. 1) şəkil, əks; 2) oxşama, bənzəmə, oxşayış, bənzəyiş 3) məsəl, misal, nümunə

  Tam oxu »
 • TİMSALƏN

  ə. misal olaraq; məsələn

  Tam oxu »
 • TİN

  TİN1 ə. palçıq, çamur. TİN2 ə. əncir

  Tam oxu »
 • TİNƏT

  ə. 1) maya, acıtma; 2) m. əsil, zat; 3) m. təbiət, xasiyyət

  Tam oxu »
 • TİNKAR

  f. lehim

  Tam oxu »
 • TİNNİN

  f. 1) əjdaha; 2) m. səmada yeddi bürc boyunca uzanan incə ağ xətt

  Tam oxu »
 • TİNÜ MA

  TİNÜ MA’ ə. palçıq və su

  Tam oxu »
 • TİR

  TİR1 f. 1) yaydan atılan ox; 2) güllə; 3) dirək, sütun. TİR2 f. Merkuri (planet). Tiri-şəhab 1) meteor; 2) m

  Tam oxu »
 • TİRAD

  f. qısa mizraq, qısa süngü

  Tam oxu »
 • TİRAJƏ

  f. göy qurşağı

  Tam oxu »
 • TİRAŞ

  f. 1) qırxma; 2) yonma

  Tam oxu »
 • TİRAŞƏ

  f. yonqar, talaşa

  Tam oxu »
 • TİRAŞİDƏ

  f. 1) təraş olunmuş; qırxılmış; 2) səthi yonulub düzəldilmiş; yonulmuş

  Tam oxu »
 • TİRAZ

  ə. əsli f. 1) ipək və sərmə ilə işləmə; naxış; 2) bəzək, zinət, rövnəq; 3) gözəl fikri ifadə edən qısa ibarə

  Tam oxu »
 • TİRBARAN

  f. ox yağdırma // güllə yağdırma

  Tam oxu »