Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • VİA

  VİA’ ə. 1) qab; zərf; 2) bədəndə maye və xəlitənin toplandığı kisəcik; 3) damar

  Полностью »
 • VİCAH

  ə. üz-üzə gəlmə, üzləşmə

  Полностью »
 • VİCAHƏN

  ə. üz-üzə gələrək, üzləşərək

  Полностью »
 • VİCAHİ

  ə. 1) üzləşdirmə, üzləşmə; 2) bir-birinə uymayan, bir-birinə zidd olan

  Полностью »
 • VİCD

  ə. sərvət, var-dövlət

  Полностью »
 • VİCDAN

  ə. 1) qəlbən hiss etmə, dəruni duyğu; 2) insaf, ədalət duyğusu; 3) mənəvi, mənsubiyyət hissi; 4) sufilərə görə: daxili coşqunluq; 5) qızğın şövq

  Полностью »
 • VİCDANƏN

  ə. vicdana görə, vicdanla

  Полностью »
 • VİCDANİ

  ə. vicdana mənsub

  Полностью »
 • VİCDANPƏSƏND

  ə. və f. vicdanlı, insaflı

  Полностью »
 • VİDA

  VİDA’ ə. 1) ayrılarkən sağollaşma; 2) ayrılma, ayrılıq

  Полностью »
 • VİDAD

  ə. 1) sevgi, məhəbbət; 2) hüsn-rəğbət, simpatiya

  Полностью »
 • VİDADİ

  ə. sevgiyə aid olan, sevgiyə mənsub

  Полностью »
 • VİDANAMƏ

  ə. və f. 1) vidalaşıb gedən adamdan qalan məktub; 2) başqa yerə təyin olunan səfirin əvvəlki yerin hökumətinə təqdim etdiyi sənəd

  Полностью »
 • VİDD

  ə. sevmə, sevgi, məhəbbət; dostluq, yoldaşlıq

  Полностью »
 • VİFAQ

  ə. 1) uyğunluq; 2) həmfikirlilik, həmrəylik

  Полностью »
 • VİFD

  ə. nümayəndə heyəti; nümayəndə, deputat

  Полностью »
 • VİFQ

  ə. 1) uyğun gəlmə, uyğunluq; 2) uzlaşma

  Полностью »
 • VİLA

  VİLA’ ə. dostluq, yoldaşlıq

  Полностью »
 • VİLADƏ

  VİLADƏ(T) ə. doğma, doğuş; doğum

  Полностью »
 • VİLADƏT

  VİLADƏ(T) ə. doğma, doğuş; doğum

  Полностью »
 • VİLAYƏT

  ə. 1) ölkənin inzibati ərazi bölgülərindən biri; 2) şahlıq, padşahlıq, hökmdarlıq; 3) şiələrə görə: Məhəmməd peyğəmbərin hakimiyyəti; 4) m

  Полностью »
 • VİLAYƏTİ

  ə. 1) vilayətə aid olan; 2) bəzi müğamların əsas şöbələrindən biri

  Полностью »
 • VİLAYƏTPƏRVƏR

  ə. və f. öz ölkəsini, öz vilayətini sevən, onun yaxşılaşması üçün çalışan

  Полностью »
 • VİRAN

  f. bax viranə (2-ci – 4-cü mənalarda)

  Полностью »
 • VİRANƏ

  f. 1) xaraba qalmış; sökülmüş və ya uçmuş binanın qalıqları; 2) yıxıq, xarab, dağınıq; 3) var-yoxu əlindən çıxmış; müflisləşmiş; 4) m

  Полностью »
 • VİRANƏZAR

  f. xarabalıq

  Полностью »
 • VİRANXANƏ

  f. xaraba, viranə yer

  Полностью »
 • VİRD

  ə. 1) təkrar-təkrar deyilən, təkrarən zikr edilən; 2) dua. Virdi-Qur’an Qur’anı təkrar-təkrar oxuma; virdi-zəban dilin(in) əzbəri

  Полностью »
 • VİSAQ

  ə. 1) əlaqə, bağ, rabitə; 2) müqavilə, bağlaşma; 3) ittifaq

  Полностью »
 • VİSAL

  ə. bax vüsal

  Полностью »
 • VİŞNAB

  f. albalı şirəsi

  Полностью »
 • VİTR

  ə. tək olan şey; fərd

  Полностью »
 • VİZR

  ə. bax vizrü vəbal

  Полностью »
 • VİZRÜ VƏBAL

  ə. 1) yük, ağırlıq; 2) günah, təqsir

  Полностью »
 • VONGAH

  f. «və an gah» birləşməsinin qısaldılmış forması; o vaxt, o zaman

  Полностью »
 • VÜCUB

  ə. labüdlük, vaciblik, lazımlılıq

  Полностью »
 • VÜCUBƏN

  ə. labüd surətdə, lazımınca, vacib olaraq

  Полностью »
 • VÜCUBİ

  ə. lazımi, zəruri

  Полностью »
 • VÜCUD

  ə. 1) var olma, mövcud olma; mövcudluq; 2) bədən, cəsəd, cisim; 3) şəxs, zat, nəfər; 4) yaradılmış, məxluq

  Полностью »
 • VÜCUDEYN

  ə. iki nəfər, iki şəxs

  Полностью »
 • VÜCUDNAMƏ

  ə. və f. insanın doğulandan ölənə qədər həyatını təsvir edən aşıq şeiri forması

  Полностью »
 • VÜCUDPƏZİR

  ə. və f. var olan, mövcud olan

  Полностью »
 • VÜCUDPƏZİRİ

  ə. və f. var olma, mövcud olma

  Полностью »
 • VÜCUH

  ə. 1) məbləğ, miqdar; 2) dövr, mərhələ, faza; 3) üsul, vasitə; 4) əsilzadə, kübar; 5) üz, çöhrə; 6) səth, üz, üzəri

  Полностью »
 • VÜCUHÜLBİLAD

  ə. kübar adam(lar), əsilzadə(lər)

  Полностью »
 • VÜCUHÜLQƏMƏR

  ə. astronomiyada: Ayın fazası

  Полностью »
 • VÜDUD

  ə. dost, yoldaş

  Полностью »
 • VÜFUD

  VÜFUD1 ə. «vəfd» c. t. nümayəndə heyəti, deputat heyəti. VÜFUD2 ə. gəlmə, çatma

  Полностью »
 • VÜFUR

  ə. bolluq, firavanlıq

  Полностью »
 • VÜHUŞ

  ə. «vəhş» c. vəhşilər

  Полностью »