Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • YUNİS

  ə. naqqa balığı tərəfindən udularaq dənizləri gəzən peyğəmbərin adı (müxtəlif birləşmələrin tərkibində ümumiləşmiş isim kimi işlədilir)

  Tam oxu »
 • YUSİF

  ə. fövqəladə gözəlliyi ilə məşhur olub Misirdə qul kimi satılmış və sonradan peyğəmbər olmuş adamın adı (ədəbiyyatda gözəllik rəmzi kimi işlədilir)

  Tam oxu »
 • YUSİFASA

  ə. və f. Yusif kimi gözəl

  Tam oxu »
 • YUZ

  f. 1) pələngə oxşayan balaca heyvan; 2) ov iti; tula

  Tam oxu »
 • YUZPUŞ

  f. arxası pələng kimi zolaq-zolaq olan

  Tam oxu »
 • YÜMN

  ə. 1) uğur, bəxt; 2) bərəkət

  Tam oxu »
 • YÜMNA

  ə. sağ əl

  Tam oxu »
 • YÜMUM

  ə. «yəmm» c. dənizlər

  Tam oxu »
 • YÜSR

  ə. rahat, dinc

  Tam oxu »
 • YÜSRÜ YƏSAR

  ə. 1) rahatlıq; 2) sərvət, dövlət

  Tam oxu »
 • Z

  Z1 ə. ərəb əlifbasının 9-cu, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 11-ci hərfi; əbcəd hesabında 700 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • ZA

  ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • ZABİT

  ə. 1) əmr edən, hökm edən; nizamlayan; 2) zəbt edən, tutan, alan; 3) hərb və polis sistemində: komanda heyətindən olan şəxs

  Tam oxu »
 • ZABİTƏ

  ə. 1) bax zəbtiyyə; 2) qayda, ümumi qayda; 3) intizam

  Tam oxu »
 • ZABUL

  f. müğamlardan birinin adı

  Tam oxu »
 • ZACİR

  ə. 1) bir işi görməyə qoymayan, inkar edən, rədd edən; 2) vicdan, insaf

  Tam oxu »
 • ZAD

  ZAD1 ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı. ZAD2 ə. azuqə, yol üçün götürülən yemək və s

  Tam oxu »
 • ZADƏ

  ZAD3(Ə)1 f. 1) doğulmuş; oğul, övlad; 2) m. hasil olmuş, törənmiş. Zadi (zadei)-bəşər bəşər övladı, insan oğlu

  Tam oxu »
 • ZADƏGAN

  f. əsilzadə

  Tam oxu »
 • ZAĞ

  ZAĞ1 ə. qarğa. Zaği-siyah qara qarğa. ZAĞ2 f. zəy; zəy məhlulu

  Tam oxu »
 • ZAHİB

  ə. bax zahiq

  Tam oxu »
 • ZAHİD

  ə. 1) Allah adamı, mömin, ibadətlə məşğul olan, abid; 2) dünya malından imtina edib ömrünü yalnız Allaha ibadətlə keçirən adam; 3) pəhriz edən, pəhriz

  Tam oxu »
 • ZAHİDA

  ə. ey zahid! ay zahid!

  Tam oxu »
 • ZAHİDANƏ

  ə. və f. zahidcəsinə, asketcəsinə

  Tam oxu »
 • ZAHİF

  ə. sürünən (heyvanlar haqqında)

  Tam oxu »
 • ZAHİFƏ

  ə. sürünən heyvan

  Tam oxu »
 • ZAHİQ

  ə. 1) gedən; 2) yoxa çıxan, məhv olan

  Tam oxu »
 • ZAHİL

  ə. 1) unudan, yaddan çıxaran; 2) özünü itirən, çaşan

  Tam oxu »
 • ZAHİR

  ə. 1) aşkar, açıq, aydın; 2) xarici görünüş, bayır tərəf

  Tam oxu »
 • ZAHİRƏN

  ə. 1) aşkar olaraq; 2) xarici görünüşcə

  Tam oxu »
 • ZAHİRİ

  ə. 1) zahirdə olan; 2) bayırda görünən; 3) xarici görünüşcə

  Tam oxu »
 • ZAHİRPƏRƏST

  ə. və f. 1) ancaq zahiri görünüşə baxan; 2) xarici görünüşcə qiymət verən, xarici görkəmlə kifayətlənən

  Tam oxu »
 • ZAİD

  ZAİD(Ə) ə. bax zayid(ə)

  Tam oxu »
 • ZAİDƏ

  ZAİD(Ə) ə. bax zayid(ə)

  Tam oxu »
 • ZAİQ

  ə. bax zayiq

  Tam oxu »
 • ZAİQƏ

  ə. bax zayiqə

  Tam oxu »
 • ZAİL

  ə. bax zayil

  Tam oxu »
 • ZAİR

  ə. bax zayir

  Tam oxu »
 • ZAKİR

  ə. 1) qeyd edən; deyən, xatırladan; 2) zikr edən, təsbeh çevirən və ya virdlə məşğul olan; 3) təkyədə zikr oxuyan

  Tam oxu »
 • ZAL

  ZAL1 f. 1) yaşlı adam; ağsaqqal; 2) albinos (piqment azlığı nəticəsində dəri və tükləri ağ olan adam və ya heyvan)

  Tam oxu »
 • ZALİM

  ə. zülmkar, zalım

  Tam oxu »
 • ZALİMANƏ

  ə. və f. zalımcasına, insafsızcasına, amansızcasına

  Tam oxu »
 • ZALL

  ə. yolunu azmış, yolundan çıxmış

  Tam oxu »
 • ZALU

  f. zəli

  Tam oxu »
 • ZAMİN

  ə. zəmanət verən

  Tam oxu »
 • ZAMİNKAR

  ə. və f. zamin duran, zəmanətçi

  Tam oxu »
 • ZANİ

  ə. 1) zina edən, qanunsuz cinsi əlaqədə olan kişi; 2) əxlaqsız kişi

  Tam oxu »
 • ZANİYƏ

  ə. 1) zina edən, qanunsuz cinsi əlaqədə olan qadın; 2) əxlaqsız qadın

  Tam oxu »
 • ZANU

  f. diz

  Tam oxu »
 • ZAR

  ZAR1 f. 1) ağlayan, inləyən; 2) dərmansız, çarəsiz, çıxılmaz (vəziyyət). ZAR2 ə. 1) incə pərdə, incə örtü; qabıq; 2) cin, şeytan

  Tam oxu »