Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • ZA

  ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Полностью »
 • ZABİT

  ə. 1) əmr edən, hökm edən; nizamlayan; 2) zəbt edən, tutan, alan; 3) hərb və polis sistemində: komanda heyətindən olan şəxs

  Полностью »
 • ZABİTƏ

  ə. 1) bax zəbtiyyə; 2) qayda, ümumi qayda; 3) intizam

  Полностью »
 • ZABUL

  f. müğamlardan birinin adı

  Полностью »
 • ZACİR

  ə. 1) bir işi görməyə qoymayan, inkar edən, rədd edən; 2) vicdan, insaf

  Полностью »
 • ZAD

  ZAD1 ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı. ZAD2 ə. azuqə, yol üçün götürülən yemək və s

  Полностью »
 • ZADƏ

  ZAD3(Ə)1 f. 1) doğulmuş; oğul, övlad; 2) m. hasil olmuş, törənmiş. Zadi (zadei)-bəşər bəşər övladı, insan oğlu

  Полностью »
 • ZADƏGAN

  f. əsilzadə

  Полностью »
 • ZAĞ

  ZAĞ1 ə. qarğa. Zaği-siyah qara qarğa. ZAĞ2 f. zəy; zəy məhlulu

  Полностью »
 • ZAHİB

  ə. bax zahiq

  Полностью »
 • ZAHİD

  ə. 1) Allah adamı, mömin, ibadətlə məşğul olan, abid; 2) dünya malından imtina edib ömrünü yalnız Allaha ibadətlə keçirən adam; 3) pəhriz edən, pəhriz

  Полностью »
 • ZAHİDA

  ə. ey zahid! ay zahid!

  Полностью »
 • ZAHİDANƏ

  ə. və f. zahidcəsinə, asketcəsinə

  Полностью »
 • ZAHİF

  ə. sürünən (heyvanlar haqqında)

  Полностью »
 • ZAHİFƏ

  ə. sürünən heyvan

  Полностью »
 • ZAHİQ

  ə. 1) gedən; 2) yoxa çıxan, məhv olan

  Полностью »
 • ZAHİL

  ə. 1) unudan, yaddan çıxaran; 2) özünü itirən, çaşan

  Полностью »
 • ZAHİR

  ə. 1) aşkar, açıq, aydın; 2) xarici görünüş, bayır tərəf

  Полностью »
 • ZAHİRƏN

  ə. 1) aşkar olaraq; 2) xarici görünüşcə

  Полностью »
 • ZAHİRİ

  ə. 1) zahirdə olan; 2) bayırda görünən; 3) xarici görünüşcə

  Полностью »
 • ZAHİRPƏRƏST

  ə. və f. 1) ancaq zahiri görünüşə baxan; 2) xarici görünüşcə qiymət verən, xarici görkəmlə kifayətlənən

  Полностью »
 • ZAİD

  ZAİD(Ə) ə. bax zayid(ə)

  Полностью »
 • ZAİDƏ

  ZAİD(Ə) ə. bax zayid(ə)

  Полностью »
 • ZAİQ

  ə. bax zayiq

  Полностью »
 • ZAİQƏ

  ə. bax zayiqə

  Полностью »
 • ZAİL

  ə. bax zayil

  Полностью »
 • ZAİR

  ə. bax zayir

  Полностью »
 • ZAKİR

  ə. 1) qeyd edən; deyən, xatırladan; 2) zikr edən, təsbeh çevirən və ya virdlə məşğul olan; 3) təkyədə zikr oxuyan

  Полностью »
 • ZAL

  ZAL1 f. 1) yaşlı adam; ağsaqqal; 2) albinos (piqment azlığı nəticəsində dəri və tükləri ağ olan adam və ya heyvan)

  Полностью »
 • ZALİM

  ə. zülmkar, zalım

  Полностью »
 • ZALİMANƏ

  ə. və f. zalımcasına, insafsızcasına, amansızcasına

  Полностью »
 • ZALL

  ə. yolunu azmış, yolundan çıxmış

  Полностью »
 • ZALU

  f. zəli

  Полностью »
 • ZAMİN

  ə. zəmanət verən

  Полностью »
 • ZAMİNKAR

  ə. və f. zamin duran, zəmanətçi

  Полностью »
 • ZANİ

  ə. 1) zina edən, qanunsuz cinsi əlaqədə olan kişi; 2) əxlaqsız kişi

  Полностью »
 • ZANİYƏ

  ə. 1) zina edən, qanunsuz cinsi əlaqədə olan qadın; 2) əxlaqsız qadın

  Полностью »
 • ZANU

  f. diz

  Полностью »
 • ZAR

  ZAR1 f. 1) ağlayan, inləyən; 2) dərmansız, çarəsiz, çıxılmaz (vəziyyət). ZAR2 ə. 1) incə pərdə, incə örtü; qabıq; 2) cin, şeytan

  Полностью »
 • ZARE

  ZARE’ ə. kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan; əkinçi, rəncbər

  Полностью »
 • ZARİ

  f. ağlama, nalə

  Полностью »
 • ZARİB

  ə. 1) vuran, döyən; 2) riyaziyyatda: vuran (vurma əməlində ikinci rəqəm)

  Полностью »
 • ZARÜ NİZAR

  f. ağlayıb-yalvarma

  Полностью »
 • ZAT

  ZAT1 ə. sahib, yiyə. ZAT2 ə. 1) mahiyyət; 2) əsil, cövhər; 3) subyekt, şəxs. Zati-ali ali mənsəb (yüksək vəzifəli şəxsə müraciət); zati-əkrəm ən möhtə

  Полностью »
 • ZATƏN

  ə. 1) təbii olaraq, əslində; 2) özü-özündən

  Полностью »
 • ZATİ

  ZATİ(YYƏ) ə. 1) zata mənsub olan; 2) əsli, təbii

  Полностью »
 • ZATİYYAT

  ə. «zati» c. birisinə aid xüsusiyyətlər

  Полностью »
 • ZATİYYƏ

  ZATİ(YYƏ) ə. 1) zata mənsub olan; 2) əsli, təbii

  Полностью »
 • ZATÜLCƏNB

  ə. sətəlcəm

  Полностью »
 • ZATÜRRİYƏ

  ə. ağ ciyərin iltihabı; pnevmoniya

  Полностью »