Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • ZE

  ZE1 f. «əz»in şeirdə işlənən ixtisar şəkli. ZE2 f. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Полностью »
 • ZEB

  ZE’B ə. canavar, qurd

  Полностью »
 • ZEBƏS

  f. bax zibəs

  Полностью »
 • ZEH

  f. 1) yay kirişi; 2) paltarın və s. kənarlarına tikilən qaytan və s.; 3) səhifənin ətrafına çəkilən cizgi; cizgili şey; 4) ip, qaytan; 5) binanın bayı

  Полностью »
 • ZEHİYYƏT

  ə. 1) düşüncə tərzi, fikirləşmə qaydası; 2) ağıl, düşüncə səviyyəsi

  Полностью »
 • ZEHN

  ə. 1) beyin; 2) ağıl

  Полностью »
 • ZEHNİ

  ə. zehnə, ağla məxsus olan; əqli

  Полностью »
 • ZEYBƏQ

  ə. civə

  Полностью »
 • ZEYDİ

  ə. İmam Hüseynin nəvələrindən olan Zeydin əsasını qoyduğu dini icma

  Полностью »
 • ZEYF

  ə. qonaq

  Полностью »
 • ZEYĞƏM

  ə. aslan, şir

  Полностью »
 • ZEYQ

  ə. darlıq, sıxıntı

  Полностью »
 • ZEYQÜNNƏFƏS

  ə. 1) astma, sinəgir; 2) astma xəstəliyinə tutulmuş, astması olan

  Полностью »
 • ZEYL

  ə. 1) paltarın ətəyi; ətək; 2) artırma, qeyd, əlavə (kitabda); 3) bir mətnə dair təfsir və ya şərh; 4) aşağıda göstərilən, aşağıdakı

  Полностью »
 • ZEYLƏN

  ə. əlavə olaraq, artırılaraq

  Полностью »
 • ZEYT

  ə. 1) zeytun yağı; 2) bitki yağı

  Полностью »
 • ZEYTUN

  ə. meyvəsindən yağ alınan həmişəyaşıl ağac və onun meyvəsi

  Полностью »
 • ZEYTUNİ

  ə. zeytun rəngində

  Полностью »
 • ZEYYİQ

  ə. bax zəyyiq

  Полностью »
 • ZƏBAN

  f. dil. Zəbani-dil bax zəbani-hal; zəbani-hal bir fikri mimika, işarə və s. ilə anlatma

  Полностью »
 • ZƏBANBƏND

  f. 1) dilini bağlama; 2) dil bağlayan

  Полностью »
 • ZƏBANBƏSTƏ

  f. «dili bağlı» 1) m. yaxşı danışa bilməyən; dilsiz-ağızsız; 2) m. heyvan

  Полностью »
 • ZƏBANDAN

  f. 1) dil anlayan, dil bilən, hal əhli; 2) çoxlu dil bilən; poliqlot; 3) fəsahətlə, təmtəraqla danışan

  Полностью »
 • ZƏBANDİRAZ

  f. 1) dili uzun, uzun dil; 2) sırtıq

  Полностью »
 • ZƏBANDİRAZİ

  f. diliuzunluq

  Полностью »
 • ZƏBANƏ

  f. 1) tərəzi və s. dili; mil; 2) alovun şöləsi, alovun dili

  Полностью »
 • ZƏBANƏKEŞ

  f. alovlanan, alovu çıxan

  Полностью »
 • ZƏBANGÜŞA

  f. dil açan, dillənən, danışan, söyləyən

  Полностью »
 • ZƏBANİ

  ZƏBANİ1 f. şifahi, dilcavabı. ZƏBANİ2 ə. cəhənnəmə gedənləri cəhənnəmə atan mələk

  Полностью »
 • ZƏBANZƏD

  f. «dil vuran» 1) söz arasında işlənən, təkrarlanan; 2) tələffüz

  Полностью »
 • ZƏBB

  ZƏBB1 ə. 1) tutma, tutub-saxlama; 2) bağlama, cəftələmə (qapı haqqında). ZƏBB2 ə. 1) çənə; 2) qabaq diş(lər)

  Полностью »
 • ZƏBƏR

  f. 1) üst, üstə, üstdə; 2) yazıda qısa «ə» səsini ifadə etmək üçün samitin üzərinə qoyulan hərəkə // fəthə

  Полностью »
 • ZƏBƏRCƏD

  f. qızıla çalan yaşılımtıl rəngli qiymətli daş

  Полностью »
 • ZƏBƏRDƏST

  f. 1) qüvvətli, güclü; 2) qoçaq, igid

  Полностью »
 • ZƏBH

  ə. 1) boğazlama, kəsmə (heyvan haqqında); 2) qurban məqsədi ilə heyvan kəsmə

  Полностью »
 • ZƏBHİYYƏ

  ə. qəssabın heyvan kəsmək üçün aldığı haqq

  Полностью »
 • ZƏBİH

  ZƏBİH(Ə) ə. qurban kəsilmiş və ya kəsiləcək heyvan; qurbanlıq

  Полностью »
 • ZƏBİHƏ

  ZƏBİH(Ə) ə. qurban kəsilmiş və ya kəsiləcək heyvan; qurbanlıq

  Полностью »
 • ZƏBİT

  ə. quru üzüm, mövüc

  Полностью »
 • ZƏBT

  ə. 1) nizamlama; 2) tutma, saxlama; 3) sahib olma, ələ keçirmə; 4) silah gücü ilə tutma; alma; 5) əlindən alma, özünə götürmə; 6) anlama, qavrama; 7)

  Полностью »
 • ZƏBTİYYƏ

  ə. 1) şəhərdə və başqa yaşayış məskənlərində asayişə məsul olan inzibati idarə; polis idarəsi; 2) polis nəfəri

  Полностью »
 • ZƏBTNAMƏ

  ə. və f. bir işi yazılı nizamlama sənədi // protokol

  Полностью »
 • ZƏBUN

  ZƏBUN1 f. əldən-ayaqdan düşmüş; qüvvətsiz, zəif. ZƏBUN2 f. 1) əsir, giriftar; 2) çox az; 3) əhəmiyyətsiz

  Полностью »
 • ZƏBUNGİR

  f. «aciz tutan» zəiflərə zülm edən, zalım

  Полностью »
 • ZƏBUNKÜŞ

  f. acizin qənimi, acizə rəhm etməyən

  Полностью »
 • ZƏBUNKÜŞİ

  f. acizin qənimi olma; acizə rəhm etməmə

  Полностью »
 • ZƏBUNÜ XAR

  f. aciz və fağır, yazıq

  Полностью »
 • ZƏBUR

  ə. «yazılı» Allahın Davud peyğəmbərə göndərdiyi kitab

  Полностью »
 • ZƏCCAC

  ə. şüşə qayıran usta

  Полностью »
 • ZƏCR

  ə. 1) mane olma; 2) məcbur etmə, vadar etmə; 3) əziyyət vermə, zülm etmə

  Полностью »