Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • ZİB

  f. bax ziyb

  Полностью »
 • ZİBA

  f. 1) bəzəkli, zinətli; 2) yaraşıqlı, gözəl

  Полностью »
 • ZİBABƏXŞ

  ZİBABƏXŞ(A) f. bəzək verən, yaraşıqlı edən

  Полностью »
 • ZİBABƏXŞA

  ZİBABƏXŞ(A) f. bəzək verən, yaraşıqlı edən

  Полностью »
 • ZİBASƏNƏM

  f. və ə. gözəl sənəm, yaraşıqlı, gözəl dilbər

  Полностью »
 • ZİBAVƏR

  f. bəzək verən, zinətləndirən, gözəlləşdirən

  Полностью »
 • ZİBƏFZA

  f. bəzək artıran, zinət verən, gözəlləşdirən

  Полностью »
 • ZİBƏS

  f. qədərincə, o qədər, kafi miqdarda

  Полностью »
 • ZİBHƏ

  ə. difteriya

  Полностью »
 • ZİBİL

  ə. tör-töküntü, tullantı

  Полностью »
 • ZİBİLXANƏ

  ə. və f. 1) zibil tökülən yer; zibillik; 2) zibil yer

  Полностью »
 • ZİC

  ə. astronomiyada: ulduzların hərəkətini və yerini müəyyənləşdirmək üçün cədvəl

  Полностью »
 • ZİDD

  ə. əks, əleyhi

  Полностью »
 • ZİDDİYYƏT

  ə. əkslik

  Полностью »
 • ZİF

  Zİ’F ə. bir şeyin iki qatı, iki misli

  Полностью »
 • ZİFAF

  ə. gəlinlə bəyin görüşdüyü ilk gecə

  Полностью »
 • ZİFT

  ə. 1) kitrə; 2) qatran

  Полностью »
 • ZİHAF

  ə. əruzda vəznin dəyişməsi

  Полностью »
 • ZİKR

  ə. 1) yada salma, xatirə gətirmə; 2) ağıza alma, adını çəkmə; 3) ifadə etmə; söyləmə, demə; 4) dua, vird; 5) tərif etmə

  Полностью »
 • ZİQİYMƏT

  ə. bax züqiymət

  Полностью »
 • ZİL

  ZİL’ ə. 1) qabırğa; 2) böyür, yan; 2) həndəsi cismin yanlarını təşkil edən xətlərdən hər biri

  Полностью »
 • ZİLAL

  ə. «zill» c. 1) kölgələr; 2) himayəçilər

  Полностью »
 • ZİLHİCCƏ

  ə. bax zülhiccə

  Полностью »
 • ZİLQƏDƏ

  ZİLQƏ’DƏ ə. bax zülqə’də

  Полностью »
 • ZİLL

  ə. 1) kölgə; 2) m. himayəçi, hami. Zilli-Allah (ilahi) bax zilli-Sübhan; zilli-Sübhan Allahın kölgəsi

  Полностью »
 • ZİLLƏT

  ə. bax züll

  Полностью »
 • ZİLLİ

  ə. kölgəyə aid olan

  Полностью »
 • ZİLLÜLLAH

  ə. Allahın kölgəsi (padşahlara verilən ad)

  Полностью »
 • ZİLZAL

  ə. əsmə, titrəmə

  Полностью »
 • ZİMAD

  ə. sürtkü yağı

  Полностью »
 • ZİMAM

  ə. 1) cilov, yüyən; 2) m. idarə etmə; dolandırma

  Полностью »
 • ZİMAMDAR

  ə. və f. cilovu tutan; idarə edən

  Полностью »
 • ZİMƏM

  ə. «zimmə(t)» c. 1) himayələr; 2) məsuliyyətlər; 3) vəzifələr

  Полностью »
 • ZİMİSTAN

  f. qış

  Полностью »
 • ZİMMƏ

  ZİMMƏ(T) ə. 1) öhdə, himayə; 2) cavabdehlik; məsuliyyət; 3) vəzifə

  Полностью »
 • ZİMMƏT

  ZİMMƏ(T) ə. 1) öhdə, himayə; 2) cavabdehlik; məsuliyyət; 3) vəzifə

  Полностью »
 • ZİMMİ

  ə. müsəlman torpağında yaşayan qeyri-müsəlman

  Полностью »
 • ZİMNƏN

  ə. yeri gəlmişkən, bununla belə

  Полностью »
 • ZİMNİ

  ə. dolayısı ilə, güman edilən

  Полностью »
 • ZİN

  f. yəhər

  Полностью »
 • ZİNA

  ZİNA’ ə. qeyri-qanuni cinsi əlaqə

  Полностью »
 • ZİNAKAR

  ə. və f. zina edən, qeyri-qanuni cinsi əlaqədə olan

  Полностью »
 • ZİNCƏFİRƏ

  ZİNCƏF(İ)R(Ə) ə. civədən alınan qırmızı rəng, sülükən boyası

  Полностью »
 • ZİNCƏFR

  ZİNCƏF(İ)R(Ə) ə. civədən alınan qırmızı rəng, sülükən boyası

  Полностью »
 • ZİNDAN

  ZİNDAN1 f. 1) bax zindanxanə; 2) m. çox qaranlıq və cansıxıcı yer. ZİNDAN2 f. dəmirçi zindanı

  Полностью »
 • ZİNDANBAN

  f. zindan gözətçisi, zindançı

  Полностью »
 • ZİNDANXANƏ

  f. qazamat, həbsxana, məhbəs

  Полностью »
 • ZİNDƏ

  f. 1) diri, canlı; 2) m. ruhlu, ruhu üstündə olan; 3) m. sağlam. Zindei-cavid həmişə diri olan, daim yaşayan

  Полностью »
 • ZİNDƏDİL

  f. «ürəyi diri» əliaçıq, comərd

  Полностью »
 • ZİNDƏGAN

  f. diri, canlı

  Полностью »