KLERİKÁL

[ lat. clericalis]
1. Ruhanilər silkinə mənsub adam; ruhani.
2. Klerikalizm tərəfdarı, klerikal partiyası (məs.: İtaliyada xristian demokratları partiyası) üzvü.
KLAVİŞLİ
KLERİKALİ́ZM

Digər lüğətlərdə