KRAL

I. i. king; ~ kimi kingly

II. s. king’s, royal, kingly, regal; ~ titulu regal title; ~ kitabxanası royal library

KÖZLƏNMƏK
KRALİÇA

Digər lüğətlərdə