KUBİZM

[ rus. əsli yun. ] XX əsrin birinci rübündə burjua təsviri incəsənətində real aləmdəki şeylərin təsvirini həndəsi fiqurların kombinasiyası ilə əvəz edən ifrat formalist cərəyan.
KUBİK
KUBMÉTR

Digər lüğətlərdə