KVİT

i.: d.d. ~ olmaq to be* quits; Biz səninlə kvit olduq We are quits

KVİNTET
KVİTLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə