ləngitmə hüququ

Müqaviləyə görə borclunun kreditor barəsində hüququ və ya bununla əlaqədar ödəniş müddəti çatmış tələbi varsa, borclunun onun barəsində öhdəlik icra edilənədək öz öhdəliyinin icrasından imtina edə bilməsi

ləğvetmə balansı
ləyaqətsiz vərəsə