LABILITY

n natarazlıq, qeyri-bərabərlik

LABILE
LABIO-