LABOUR

labour1

n 1. əqli / fiziki iş; hard ~ ağır iş; 2. tapşırıq, iş; a ~ of love ürəyi istəyən / sevdiyi iş / tapşırıq

labour2

adj iş, əmək; ~ relations əmək münasibətləri; Labour Exchange fəhlələri işə götürən dövlət agentlikləri; Labour Party Leyboristlər partiyası (İngiltərədə mövcud olan iki ən böyük partiyadan biri); Labour leaders Leyboristlər partiyasının liderləri

labour3

v 1. işləmək, çalışmaq; to ~ for the happiness of mankind insanların / bəşəriyyətin xoşbəxtliyi naminə çalışmaq; to ~ at a task bir işin üzərində işləmək / çalışmaq

LABORATORY
LABOUR DAY

Digər lüğətlərdə