LACONIC

adj lakonik, az sözlə ifadə edilən; a ~ answer / speech / style lakonik cavab / nitq / üslub

LACKEY
LACONICALLY