LAME

lame1

adj 1. axsaq, topal; şikəst; a ~ man axsaq / topal adam; He’s lame in the left leg O, sol ayağından şikəstdir; 2. məc.: a ~ argument qeyri-inandırıcı arqument; a ~ excuse qeyri-səmimi üzrxahlıq

lame2

v şikəst etmək; He was lamed during the war O, müharibədə şikəst oldu

LAMBSKIN
LAME DUCK

Digər lüğətlərdə