LEKSİKOLÓGİYA

[ yun. lexikos – söz və logos – nəzəriyyə] Dilçiliyin dilin lüğət tərkibini öyrənən bəhsi; lüğətşünaslıq.
LEKSİKOQRÁFİYA
LEKSİKÓLOQ

Digər lüğətlərdə