LEKSİKÓLOQ

[ yun. ] Leksikologiya mütəxəssisi; lüğətşünas.
LEKSİKOLÓGİYA
LÉKSİYA

Digər lüğətlərdə