MAHARA

(Cənubi Azərbaycan)
xışı boyunduruğa bərkitmək üçün ağac parçası. – Mahara olmasa, xış boyunduruxda durmaz
MA:ĞUL
MAHI