Maili qazma

neft və qaz quyularının şaqula nisbətən müəyən bucaq altında qazılması. M.Q.- dən sahənin relyefi şaquli qazma üçün əlverişli olmadıqda, yəni neft və qaz yataqları dəniz, göl, yaşayış məntəqəsi və s. – nin altında yerləşdiyindən qazma avadanlığı quraşdırmaq mümkün olmadıqda; kiçik meydançadan müxtəlif istiqamətlərə bir neçə quyu qazmaq lazım gəldikdə istifadə edilir.
Magistral neft kəməri
Maqnit tutucu