MAJ

I
(Ağdam, Gəncə, Qazax)
xışın, kotanın dəstəyi. – Üç adam kotanı sürördü: ikisi boyunduruğun üsdə, biri də maj tutordu (Qazax); – Sən öküzzəri sür, mən kotanın majın tutum (Gəncə)
II
(Oğuz)
lobya və ya xiyar tağının sarınması üçün onun dibinə basdırılan uzun ağac
MAXTAMMAĞ
MAJAR