MAKÉT

[ fr. ] Bir şeyin (bəzən əvvəlcədən düzəldilmiş) kiçik nümunəsi; model. [Reyhan:] Cahangir gedək.
Mehribanın düzəltdiyi yeni maketi sənə göstərmək istəyirəm. İ.Əfəndiyev.
Ən qabaqda gələn birisi əlində maşın maketi tutmuşdu. Q.İlkin.

// mətb. Kitab, qəzet, jurnal və s.-nin nümunə üçün hazırlanmış nüsxəsi. Ensiklopediyanın maketi.
MAKEDONİYALILAR
MAKETÇİ

Digər lüğətlərdə