mal məhsulu

İstifadə olunan istehsal prosesi üzrə ixrac gömrük rejiminə uyğun aparılma məqsədi üçün emal obyektlərindən (emal üçün mallardan, başlanğıc xammaldan, materiallardan, yarım fabrikatlardan və Azərbaycan mallarından) tam istehsal olunmuş mallar

mal-qara ötürən
mal nomenklaturası