mal nomenklaturası

Malların beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş təsnifat sisteminə uyğun olaraq aparılan Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə nomenklaturası

mal məhsulu
mal partiyası