Mancanaq dəzgahı

ştanqlı neft nasosunun intiqalı; mühərik valının fırlanma hərəkətini neft nasosu plunjerinin şaquli irəli-geri xəti hərəkətinə çevirmək, neft nasosunu işə salmaq və dayandırmaq, habelə neftvurma rejimini tənzimləmək üçündür. Dəqiqədə gedişlərinin (irəli-geri) sayı 3-15 qəbul edilir.
Maqnit tutucu
Manifold, şaxələnmiş boru kəməri, bölüşdürmə magistralı