MANDEİZM

e.ə. I minilliyin ikinci yarısı – eramızın başlanğıcında Cənubi Mesopotamiyada meydana gəlmiş dini təlim.
MAN
MANİXEİZM

Значение слова в других словарях