MAQ

is. [ yun. əsli fars. ] Qədim farslarda, midiyalılarda və bəzi başqa xalqlarda kahin, habelə nücum ilə məşğul olan adam.
// Sehrbaz, ovsunçu, cadugər, qeybdən xəbər verən adam.
MAKULATURA
MAQAZİN

Digər lüğətlərdə