Maqnit tutucu

qazılan quyunun dibində qazma nəticəsində qalan metal əlavələrin təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş qurğu.
Maili qazma
Mancanaq dəzgahı