MATERİALİZM

\[alm. Materialismus; fr. Materialisme; ing. Materialism; osm. tr. maddiye; ər. آِد خٌٌَّّ \] – hər növ reallığın hətta ruhi və mənəvi olanların da əsasını maddədə görən, maddədən başqa heç bir şeyin olmadığınl iddia edən dünyagörüşü. Hərşeyi maddə və ya maddəyə aid olana irca ediləbilər olduğunu iddia edən fəlsəfi bir sənətdir.
MATERİALİZM
MATERİYA

Digər lüğətlərdə