Merkaptan

tərkibində kükürd atomları olan az çəkili molekul birləşmələri.
Mazut
Metan, bataqlıq qazı və ya mədən qazı

Digər lüğətlərdə