MİFOLOGİYA

\[alm.=fr. Mythologie; ihology; yun. Mythologia; osm. tr. ilm-i esatir; ər. أأعآر شٍ عٌٍُّ ; tr. Söylence bilim\] Miflər, mifik rəvayətlər toplusu, əsatir. Yunan mifologiyası, mifləri tədqiq edən elm.
MİF
MİFOLOGİYA

Digər lüğətlərdə