MİFOLOGİYA

\[yun. Mytologia, muthos – rəvayət, əfsanə, logos – təlim, söz\] gerçəkliyin ibtidai şüurda qədim dövr üçün səciyyəvi olan şifahi xalq yaradıcılığında təcəssümləşmiş fantas-tik inikası.
MİFOLOGİYA
MİKROSOSİOLOGİYA

Digər lüğətlərdə