MİKROBİOLÓGİYA

[ yun. mikros, bios və logos] Biologiyanın mikroorqanizmləri öyrənən bölməsi.
MİKRÓB
MİKROBİOLÓJİ

Digər lüğətlərdə