MİKROBİOLÓQ

[ yun. ] Mikrobiologiya mütəxəssisi.
MİKROBİOLÓJİ
MİKROBSUZLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə