MİKROFÓN

[mikro… və yun. phone – səs] Səs titrəyişlərini elektrik titrəyişlərinə çevirən cihaz (səsi uzaq məsafələrə vermək, yaxud gücləndirmək üçün tətbiq edilir).
MİKROELEMENTLƏR
MİKROİQLİM

Digər lüğətlərdə