MİKRÓN

[ yun. mikron – kiçik] Metrin milyonda bir hissəsi.
MİKROQURULUŞ
MİKROÓRQANİZM

Digər lüğətlərdə