MİKROÓRQANİZM

[mikro… və yun. organismus] Adi gözlə görünməyən bitki və ya heyvan orqanizmi.
MİKRÓN
MİKRORAYON

Digər lüğətlərdə