MİKROSKÓP

[mikro… və yun. skopeo – baxıram] Adi gözlə görünməyən şeylərə baxmaq üçün çox böyüdücü şüşələr sistemi olan optik cihaz.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MİKROSKOP MİKROSKOP Kamil, böyük bir mikroskop dalında oturub, sovxoz ərazisindən götürülmüş üçüncü nümunəni, fauna qalıqlarını və izlərini öyrənirdi (Y
MİKRORAYON
MİKROSKOPİK

Digər lüğətlərdə