MİKROSKOPİYA

[mikro… və yun. skopeo – baxıram] Mikroskopun quruluş və tətbiqini, həmçinin mikroskopik preparatların hazırlanma üsullarını öyrənən təcrübi fənn; bir şeyin mikroskop vasitəsilə öyrənilməsi.
MİKROSKOPİK
MİKROTƏRƏZİ

Значение слова в других словарях