MİLLƏT

\[ər. خٍِ \]– insan birliyinin tarixən təşəkkül tapmış və xalqı əvəz etmiş forması, insanların yeni sosial və beynəlmiləl birliyi.
MİKROSOSİOLOGİYA
MİMANSA

Значение слова в других словарях