MİSTİK

\[alm. Mystichh; fr. Mystique; ing.mystic; mystical; yun. Mystikos – myein – gözlərini yumub bağlamaq, örtmək; osm. tr. tasavvuf; ər. رصٛف \] – hissi idrakın xaricində sirli sehirli mənəvi nurlanmağa aid olan.
MİMANSA
MİSTİSİZM

Значение слова в других словарях