MMS

ing. Multimedia Messaging Service – «multimedia mesaj xidməti» sözlərinin baş hərflərindən ibarət abreviatura

MİZRAB
MOBİLİZM