MOLİBDÉN

[ yun. molybdos – qurğuşun]
1. Gümüşü-ağ rəngli, çətin əriyən parlaq metal – kimyəvi element.
2. Molibdendən düzəldilmiş. Molibden məftil.
MOLEKULYÁR
MOLİBDENLİ

Digər lüğətlərdə