MONOPLÁN

[ fr. əsli yun. monos – tək və lat. planum – səth] Bir cüt qanadı olan təyyarə.
MONOLÓQ
MONOTEİST

Digər lüğətlərdə