MOTİV

\[alm. Motiv; fr. Motif; ing. Motive; lat. Movere – qımıldatmaq; osm. tr. saik; ər. عب هٌٔ \] – hər hansı bir istəkdən doğan fəaliyyətin səbəbi, hərəkətverici qüvvəsi. Motivasiya isə istəyin motivlərlə təyin edilməsidir. Motiv insanın tələbatını təmin etməyə yönəlmiş hərəkəti şərtləndirən düşünülmüş meyldir.
MORFOLOGİYA
MÖVCUDLUQ

Значение слова в других словарях