MUÁVR

is. [ xüs. is. -dən] Triqonometrik şəkildə olan kompleks ədədi n-ci qüvvətə yüksəltmək üçün düstur.
MUÁR
MUCUL

Digər lüğətlərdə