MUTLAK

\[absolu\]: Qeydə şərtə bağlı olmayan, sərhədsiz sonsuz, dəyişməz və müstəqil olan.
MUXTARİYYƏT
MÜCƏRRƏD

Digər lüğətlərdə