NADİRÜLVÜCUD

sif. [ ər. ] köhn. Müstəsna, çox az tapılan, nadir hallarda təsadüf edilə bilən. Nadirülvücud şəxs.
– Müsəlmanlar arasında belə bir abdar əşar müsənnifləri nadirülvücuddur. F.Köçərli.

NADİR
NADÜRÜST

Digər lüğətlərdə