Naften turşuları

neftin oksigenli komponentlərin 0,5-3%-ini təşkil edən və çoxu birəsaslı karbon turşuları. Özlü, rəngsiz mayelərdir. Suda həl olmur. Neft məhsularında və s. üzvi həledicilərdə olur.
Naftalan
Naftenlər